Общи условия за абонамент за PDS – Project Database System – дигитална база данни на “Балпекс” ЕООД, град София

 

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за абонамент за PDS – Project Database System – дигитална база данни с информация за актуалните сградни и инфраструктурни проекти в България. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Клиентите/Абонати и „Балпекс” ЕООД /Доставчик/.
„Балпекс” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.pds.bg, заедно със съобщение за промените.

 

I. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
• Под “Клиент/Абонат” или „Потребител“ се разбира физическо или юридическо лице, което закупи абонамент за дигиталната база данни на Доставчика.
• Под “дигитална база данни” или само „база данни“ се разбира, както следва: съвкупност от данни, подредени систематично или методично и достъпни посредством електронен или друг път с информация за актуалните сградни и инфраструктурни проекти в България: представяне на всички проекти към посочена в системата дата, както и информация за етап на реализация, проектант, изпълнител, инвеститор, РЗП, доставчици. Базата данни подлежи на периодично обновяване във връзка с наличните проекти и допълване с нови, за което Клиентът/Абонат получава бюлетин на посочения при регистрацията електронен адрес.

 

II. Сключване на абонамент

Сключването на абонамент се извършва на сайта си www.pds.bg чрез попълване на регистрационна форма, избор на пакет и период.
При извършване на регистрацията, Клиентът/Абонат се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът е длъжен при промяна своевременно да уведоми и актуализира данните, посочени при регистрацията му.
Чрез потвърждаване и завършване на регистрацията, Клиентът/Абонат се съгласява да бъде обвързан/а от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях.
След получаване на плащането, достъпът до базата данни се активира и Клиентът/абонат получава на заявения от него електронен адрес потребителско име и парола, които са валидни за периода на абонамента.
С едно потребителско име и парола в даден момент може да работи само един потребител.
С потвърждаване на заявката Клиентът/Абонат – физическо лице декларира, че е уведомен, че на основание чл. 57, т. 13 от Закона за защита на потребителите, давайки съгласие за започване на изпълнението, губи правото си на отказ от договора, сключен от разстояние, който настоящите общи условия материализират. Чрез потвърждаване на заявката и заплащане на цената на абонамента Клиентът/Абонат дава изричното си съгласие доставчикът да започне изпълнение на услугата (предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител).

 

III. Цени и начин на плащане

Всички обявени цени са в български лева с включен ДДС.

Абонамент за дигиталната база данни се извършва чрез посоченият по-долу начин:
– чрез заплащане на абонамент с банков превод по следната банкова сметка на „Балпекс“ ЕООД
IBAN: BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC: UBBSBGSF; банка: ОББ АД;
Оригинална фактура за извършеното плащане се изпраща на посочения от Клиента/Абонат e-mail адрес.

 

IV. Срок на абонамента

Срокът на абонамента е в зависимост от броя последователни месеци за които се сключва, и се определя от Клиента/ Абонат.
За срока на абонамента Клиентът/Абонат получава достъп в избрано от него време и място, посредством потребителско име и парола, до дигиталната база PDS – Project Database System на „Балпекс“ ЕООД, както и бюлетини (на посочения при заявяване на абонамента електронен адрес) за нова информация/промени в базата данни.

 

V. Права и задължения на Клиента/Абонат

1. Клиентът/Абонат има право на достъп до цялата налична информация, съобразно избрания от него план /пакет и срок/.
2. Клиентът/Абонат има право да получава бюлетин на посочения при регистрацията електронен адрес и с периодичност съгласно посочената от него при регистрация.
3. Клиентът /Абонат носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Доставчика за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
4. Всеки потребител се задължава при ползване на услугите:
• да не нарушава и да спазва законите на Р България и признатите международни актове, правилата на морала и добрите нрави при ползване на предоставяните услуги;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като правото на собственост, включително права върху търговски марки, дизайн и друг вид интелектуална собственост;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения и други програми, собственост на Доставчика;
• да не изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица с цел рекламни и други инициативи информацията, предоставена в рамките на системата.
• да не извършва злоумишлени действия;
5. Достъпът до системата не предоставя право на ползвателите й да използват информацията за външни дейности (мейлинг, рекламни кампании и др.);
6. С приемането на тези общи условия Потребителят/Абонат се съгласява, че личните му данни, предоставени от него при регистрацията му, могат да бъдат обработвани от “Балпекс” ЕООД, включително за целите на директния маркетинг.
7. Потребителят/Абонат се съгласява да получава промоционални, рекламни и непоискани търговски съобщения за други продукти и услуги, предлагани от “Балпекс” EООД.

 

VI. Права и задължения на Доставчика

1. Доставчикът има задължението да обновява периодично информацията в базата данни, както и да добавя нови проекти, за които има информация, но не гарантира за достоверността и пълнотата им.
2. Доставчикът е длъжен да изпраща бюлетин на посочения при регистрацията електронен адрес и с периодичност съгласно посочената от Потребителя.
3. Доставчикът е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни с идент. номер 260220 и гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите/Абонати. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
4. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си за доставка на абонамент при настъпване на случайни събития и независещи от Доставчика обстоятелства, проблеми в глобалната мрежа др.
5. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на съдържанието на базата данни.
6. Доставчикът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги. В този случай Доставчикът не носи отговорност за пропуснати ползи от Потребителя.

 

VII. Рекламации и прекратяване на договора

1. Постъпилите рекламации за проблеми в базата данни и/или за недоставяне на бюлетин се разглеждат в рамките на 3 (три) работни дни, след което Клиента/Абонат се уведомява за предприетите мерки.
2. При системен проблем с доставката на електронни бюлетини (късна доставка или неполучаване на заявения адрес) „Балпекс“ EООД предоставя на Клиента/Абонат възможност да смени електронния адрес за получаване на бюлетини.
3. Договорът за ползване на услугата се прекратява с изтичането на избрания при регистрацията срок.
4. Клиентът/Абонат може да прекрати абонамента си предсрочно, като използваният абонамент се преизчислява по цената на месечен абонамент и сумата за оставащия период му се възстановява. За целта, Клиентът/Абонат следва да заяви/подаде заявка за отказ от абонамент на e-mail: info@pds.bg, както и да посочи банкова сметка, на която да му бъде възстановена сумата. Абонаментът се прекратява от началото на следващия месец.

 

VIII. Права на интелектуална собственост

1. Всички авторски права върху PDS – Project Database System принадлежат на „Балпекс“ EООД и са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Използването им под каквато и да било форма без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика е забранено.
2. Клиентът/Абонат има право да използва обектите на интелектуална собственост единствено при условията на настоящите общи условия за периода на заплатения абонаментен план.
3. В случай на установено нарушение или при съмнения за нарушение на правата на интелектуална собственост на Доставчика, последният има право да преустанови временно или постоянно ползването на базата данни. В този случай Доставчикът не носи отговорност за пропуснати ползи от Потребителя.

 

IX. Други разпоредби

1. Всички изявления между „Балпекс“ EООД и Клиентите/Абонати във връзка с действието на настоящия договор ще бъдат извършвани в електронна форма на електронните адреси на страните.
2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на настоящите общи условия, се прилагат законите на Р България.
3. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти/Абонати на 01.09.2016г.